Ochrona fizyczna

Stosowanie środków ochrony ma na celu uniemożliwienie przypadkowego lub świadomego narażenia bezpieczeństwa tych informacji, w szczególności przed:Jednostki organizacyjne, w których są przetwarzane informacje niejawne, stosują środki bezpieczeństwa fizycznego odpowiednie do poziomu zagrożeń w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do takich informacji, w szczególności chroniące przed:

 • działaniem obcych służb specjalnych;
 • zamachem terrorystycznym lub sabotażem;
 • kradzieżą lub zniszczeniem materiału;
 • próbą wejścia osób nieuprawnionych do pomieszczeń, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • nieuprawnionym dostępem do informacji o wyższej klauzuli tajności niewynikającym z posiadanych uprawnień.

 

Ochrona fizycznaZgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych (roz. 9 ustawy z 22 stycznia 1999 r. OIN [roz. 7 nowej ustawy z 5 sierpnia 2010 r. OIN]) jednostka organizacyjna, w której materiały zawierające informacje niejawne są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane ma obowiązek stosowania środków ochrony fizycznej w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do takich informacji.

Zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego uzależnia się od poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą. Przy określaniu poziomu zagrożeń, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się w szczególności występujące rodzaje zagrożeń, klauzule tajności i liczbę informacji niejawnych. W uzasadnionych przypadkach przy określaniu poziomu zagrożeń uwzględnia się wskazania odpowiednio ABW lub SKW.

W celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej należy w szczególności:

 • zorganizować strefy ochronne;
 • wprowadzić system kontroli wejść i wyjść ze stref ochronnych;
 • określić uprawnienia do przebywania w strefach ochronnych;
 • stosować wyposażenie i urządzenia służące ochronie informacji niejawnych, którym przyznano certyfikaty.

Strefę ochronną stanowi oznaczony i chroniony obszar, obiekt, fragment budynku, kompleks, jedno lub kilka pomieszczeń z ograniczoną liczbą wejść i wyjść, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne.

Strefa administracyjna służy do kontroli ruchu osób i pojazdów oraz zwiększenia skuteczności ochrony elektromagnetycznej. Jej granicę stanowi ogrodzenie terenu jednostki organizacyjnej (zewnętrzna ściana budynku) oraz granica strefy bezpieczeństwa. W strefie administracyjnej można wykonywać (przechowywać, wytwarzać) wyłącznie dokumenty jawne lub niejawne do poziomu klauzuli „Zastrzeżone”.

Należy wprowadzić system przepustek lub inny system określający uprawnienia do wejścia, przebywania i wyjścia ze strefy bezpieczeństwa, a także przechowywania kluczy do pomieszczeń chronionych, szaf pancernych i innych pojemników służących do przechowywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

Zapewnić kontrolę stref bezpieczeństwa i stref administracyjnych przez przeszkolonych zgodnie z ustawą pracowników pionu ochrony.

Stosować wyposażenie i urządzenia służące ochronie informacji niejawnych, którym na podstawie odrębnych przepisów przyznano certyfikaty lub świadectwa kwalifikacyjne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego ochrona fizyczna systemu lub sieci teleinformatycznej polega na:

umieszczenie urządzeń systemu lub sieci w strefach bezpieczeństwa, strefie administracyjnej lub specjalnej strefie bezpieczeństwa, zwanych dalej „strefą kontrolowanego dostępu” w zależności od:

 • klauzuli tajności,
 • ilości,
 • zagrożeń dla poufności,
 • integralności lub dostępności informacji niejawnych;

zastosowaniu środków zapewniających ochronę fizyczną, w szczególności przed:

 • nieuprawnionym dostępem;
 • podglądem;
 • podsłuchem.

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.