Jak prawidłowo zatrudnić Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych to osoba, która podlega bezpośrednio pod Kierownika Jednostki Organizacyjnej. Pełnomocnik ds. OIN odpowiada w przedsiębiorstwie za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych może być osoba, która posiada:

1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe;
3) odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW;
4) zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW.

Do głównych zadań Pełnomocnika ds. OIN należy m.in:

 1. kieruje Pionem Ochrony Informacji Niejawnych;
 2. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 3. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym zastosowanie ochrony środków bezpieczeństwa fizycznego;
 4. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 5. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 6. kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej (co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 7. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Kierownika Jednostki Organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 8. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 9. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 10. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 11. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym Kierownika Jednostki Organizacyjnej, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” lub wyższą, również ABW lub SKW;

Jak prawidłowo zatrudnić Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych?

Firma chcąca przetwarzać we własnych obiektach informacje niejawne musi koniecznie zatrudnić Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – niezależnie od klauzuli tych informacji.

Zatrudnienie to odpowiednio powołanie, mianowanie lub wyznaczenie (zgodnie z art. 2 ust 18 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych) oznacza to, iż nie trzeba zatrudniać oddzielnej osoby do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. OIN. Tę funkcję może pełnić pracownik wykonujący inne czynności na rzecz firmy, warunek aby ich realizacja nie naruszała prawidłowego wykonywania zadań pełnomocnika ochrony. Ustawa nie wskazuje jaki rodzaj umów jest dopuszczalny, a jaki rodzaj umów jest wyłączony w stosunku prawnym łączącym kierownika jednostki organizacyjnej z podległym mu bezpośrednio pełnomocnikiem ochrony. To Kierownik Jednostki Organizacyjnej decyduje w jakiej formie zawrze on umowę z pełnomocnikiem ochrony.

Ustawowe zatrudnienie pełnomocnika należy zatem rozumieć jako wyznaczenie osoby w firmie do pełnienia tej funkcji np. zarządzeniem lub uchwałą.

Wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych powinno mieć formę pisemną np. uchwała lub zarządzenie i zawierać  dane osobowe wyznaczonej osoby, informację o bezpośredniej podległości pod Kierownika Jednostki Organizacyjnej oraz podstawę prawną powołania. Dokument powołania powinien podpisać Kierownik Jednostki Organizacyjnej.

Kierownik Jednostki Organizacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 4 Kierownik Jednostki Organizacyjnej może zatrudnić zastępcę lub zastępców pełnomocnika ochrony. Muszą oni spełnić takie same warunki jak Pełnomocnik ds. OIN. Szczegółowy zakres czynności zastępcy pełnomocnika ochrony określa Kierownik Jednostki Organizacyjnej.

Zobacz również:

Leave a Comment

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.