Wzór wniosku zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO

Wzór wniosku zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO

Artykuł 40 ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) nakłada obowiązek (z małymi wyjątkami) rejestracyjny na każdego administratora danych osobowych  (czytaj: Kto ma obowiązek rejestracji bazy danych osobowych?). Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), w celu ułatwienia zgłoszenia zbioru danych osobowych, 11 grudnia 2008 r. wydał rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1536).  Rozporządzenie to jest bardzo krótkie i ogranicza się…

Czytaj więcej...

Jak zarejestrować zbiór danych osobowych?

Jak zarejestrować zbiór danych osobowych?

Zgłoszenia zbioru danych należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zgłoszenie zbioru danych do rejestracji powinno zawierać: wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych, oznaczenie podmiotu prowadzącego zbiór i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym…

Czytaj więcej...

Kontakty w telefonie a ustawa o ochronie danych osobowych

Kontakty w telefonie a ustawa o ochronie danych osobowych

Gazeta internetowa wyborcza.biz chcąc prawdopodobnie nastraszyć swoich czytelników umieściła na swoich stronach artykuł, który już w pierwszych jego zdaniach groził wysokimi karami. „Masz listę firmowych kontaktów w telefonie? Powinieneś ją zgłosić do GIODO, bo lista kontaktów to dane osobowe. Nie zgłosiłeś tego? Grozi ci kara. Nawet 200 tysięcy złotych„ Niestety artykuł minął się z prawdą. Wygląda na to, iż autor artykułu nie zadał sobie minimum trudu aby sprawdzić to, o czym pisze. Ustawa o ochronie…

Czytaj więcej...

Kto ma obowiązek rejestracji bazy danych osobowych?

Kto ma obowiązek rejestracji bazy danych osobowych?

Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych każdy administrator danych jest zobowiązany zgłosić bazę danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Art. 43 ust. 1 ustawy mówi natomiast o wyjątkach od wyżej wspomnianego art. 40. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych: objętych tajemnicą państwową ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych…

Czytaj więcej...

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Pierwszym oraz najważniejszym zapisem ustawy o ochronie danych osobowych (art. 1. 1.) jest zapis, iż każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Dlatego też, ustawodawca nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe pewne obowiązki względem osób, których dane przetwarza. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do informacji odnośnie przetwarzania tych danych, wglądu do nich, żądania aktualizacji lub usunięcia. Zgodnie z art. 32.1 ustawy każdej  osobie  przysługuje  prawo  do  kontroli  przetwarzania  danych, …

Czytaj więcej...

Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie

Rejestracja zbiorów i ogólnokrajowy rejestr w Internecie

Do komunikowania się z GIODO w sprawach związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych  przez Internet służy platforma e-GIODO. Platforma e-GIODO została uruchomiona 7 lipca 2006 r. Jej wdrożenie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na platformę e-GIODO składa się: program komputerowy służący do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), internetowa wersja ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych, umożliwiająca wyszukiwanie zarejestrowanych zbiorów za pomocą wielu kryteriów, takich jak nazwa zbioru, nazwa administratora danych…

Czytaj więcej...

GIODO przypomina, jak zabezpieczać serwisy przed wyciekiem

GIODO przypomina, jak zabezpieczać serwisy przed wyciekiem

Źródło: www.giodo.gov.pl GIODO przypomina o obowiązku zabezpieczenia serwisów internetowych przed wyciekiem przetwarzanych w nich danych osobowych. W związku z napływającymi w ostatnim czasie zgłoszeniami związanymi z upublicznieniem na serwerach Google danych osobowych osób, które nie wyraziły na to zgody Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych apeluje do administratorów i specjalistów odpowiedzialnych za tworzenie i administrowanie stron internetowych, o stosowanie właściwych narzędzi zabezpieczających je przed niekontrolowanym upublicznieniem objętych ochroną informacji. Do zdarzeń takich dochodzi często w serwisach, które oprócz powszechnie dostępnych informacji oferują różnorodne usługi osobom…

Czytaj więcej...

Międzynarodowa Konferencja o Ochronie Danych Osobowych, 21 września 2011 r.

Międzynarodowa Konferencja o Ochronie Danych Osobowych, 21 września 2011 r.

Konferencja jest organizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Partnerami Konferencji są Węgierski Parlamentarny Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji, Węgierskie Ministerstwo Administracji Publicznej i Sprawiedliwości, Rada Europy, Komisja Europejska, Akademia Prawa Europejskiego i Hiszpańskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Konferencja została zaplanowana w ramach projektu*, którego celem jest identyfikacja i omówienie aktualnych potrzeb dotyczących ram prawnych ochrony danych na poziomie europejskim, odnosząc się do konkretnych i praktycznych osiągnięć w poszczególnych państwach członkowskich. W celu dogłębnej analizy tematu organizowany jest cykl konferencji…

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Na 77 posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta została – wniesiona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw). Nowelizacja ta ma na celu zwiększenie skuteczności oddziaływania GIODO na stan i poziom bezpieczeństwa danych osobowych w Polsce. W myśl tej nowelizacji GIODO – jako organ egzekucyjny w zakresie obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji administracyjnych wydanych w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych –…

Czytaj więcej...

Generalny Inspektor Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest organem do spraw ochrony danych osobowych powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm RP za zgodą Senatu. Działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Przysługuje mu immunitet. W celu wykonania swoich zadań ma do pomocy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydaje decyzje…

Czytaj więcej...
1 2