Jak zarejestrować zbiór danych osobowych?

Zgłoszenia zbioru danych należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536).
Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zgłoszenie zbioru danych do rejestracji powinno zawierać:

 1. wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych,
 2. oznaczenie podmiotu prowadzącego zbiór i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru, a w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 31a, oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania,
 3. cel przetwarzania danych,
  3a.opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych,
 4. sposób zbierania oraz udostępniania danych,
  4a.informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane,
 5. opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36-39,
 6. informację o sposobie wypełniania warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a,
 7. informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1-7 ustawy być podpisane przez administratora danych (np. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo) lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Zgłoszenie można również przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Od lipca 2006 r. zgłoszenia można dokonać także drogą elektroniczną z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zgłoszenie można również dokonać drogą elektroniczną bez użycia podpisu elektronicznego, a następnie uzupełnić zgłoszenie w formie papierowej. Aplikacja umożliwiająca skuteczne dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną znajduje się na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w systemie “platforma e-giodo”.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy z zakresu rejestracji zbioru danych osobowych zapraszamy do kontaktu. W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • konsultacje i doradztwo w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych,
 • pomoc w rejestracji zbiorów danych osobowych w rejestrze GIODO,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
 • szkolenia dla pracowników.

Kliknij tutaj aby zapoznać się z naszą całą ofertą.

Zobacz również:

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.